JAK SKORZYSTAĆ Z E-KANCELARII

e-Kancelaria to zestaw trzech narzędzi służących do kontaktu między klientami a pracownikami kancelarii. Są to: CZAT, FORUM I WIRTUALNY EDYTOR DOKUMENTÓW

W celu skorzystania z ich funkcjonalności e-Kancelarii należy się zalogować za pomocą hasła i loginu, które prześlemy na podany przez Państwa adres e-mail. Należy w tym celu skorzystać z okienka NAPISZ DO NAS.

EDYTOR DOKUMENTÓW działa na zasadzie wirtualnego pulpitu, umożliwiającego zalogowanym podmiotom wspólną – w czasie rzeczywistym – pracę nad dokumentacją wymagającą doradztwa prawnego. Kancelaria edytuje dokument  w tym samym czasie co Klient, pomimo faktu przebywania w różnych miejscach.

FORUM pozwala na kontakt między zalogowanymi użytkownikami oraz dostęp do wszelkich informacji znajdujących się w jego zasobach.

CZAT pozwala na natychmiastową wymianę informacji między zalogowanymi użytkownikami oraz pracownikami kancelarii.

Narzędzia e-Kancelarii są szyfrowane i zapewniają ochronę przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich do wykorzystywanych danych i informacji.

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Podstawą stworzenia oferty pakietowej są następujące kryteria:

  • wielkość firmy obsługiwanej,
  • charakter i specyfika jej działalności,
  • zapotrzebowanie na usługi.

Pakiety stacjonarne adresowane są do podmiotów gospodarczych i jednostek sektora publicznego zainteresowanych zdalną (zlecaną kanałami teleinformatycznymi) obsługą prawną. Zlecane czynności wykonywane są w siedzibie e-Infolex, a następnie przekazywane Klientowi za pośrednictwem platformy internetowej. Praca w tym trybie  stwarza obu stronom warunki na bezpośrednią współpracę przy tworzeniu dokumentów i pozwala na bieżące uwzględnianie potrzeb podmiotu obsługiwanego.

Oferta pakietów stacjonarnych  daje najwyższą gwarancję naszej dyspozycyjności i skutecznej ochrony Państwa interesów w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi i zleceniodawcami, jak również w stosunkach z administracją rządową i samorządową. Pakiety stacjonarne cechuje elastyczność i efektywność w działaniu w połączeniu z atrakcyjną ceną usługi.

Rodzaje pakietów

MIKRO

Skonstruowany został z myślą o mikroprzedsiębiorcach o niewielkim zapotrzebowaniu na porady prawne.

Adresowany jest do podmiotów wymagających opiniowania oraz przygotowywania standardowych dokumentów obrotu prawnego jak: typowych umów, ofert czy porozumień.

Pakiet obejmuje udzielanie bieżących porad prawnych telefonicznie lub drogą elektroniczną w sprawach związanych z działalnością gospodarczą Klienta.

Cena pakietu mikro – 200 zł. netto/miesięcznie

MINI

Skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców zainteresowanych częstszym korzystaniem z usług doradztwa prawnego.

Adresowany jest do podmiotów oczekujących standardowego doradztwa prawnego w zawiązku z zaistniałymi wątpliwościami, sporządzanie i opiniowanie standardowych dokumentów obrotu prawnego jak: typowych umów, ofert, porozumień oraz korespondencji przedprocesowej.

Pakiet obejmuje udzielanie bieżących porad prawnych telefonicznie lub drogą elektroniczną w sprawach związanych z działalnością gospodarczą i prywatną Klienta.

Cena pakietu mini – 400 zł. netto/miesięcznie

STANDARD

Zaprojektowany  został z myślą o mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach o zwiększonym zapotrzebowaniu na usługi doradztwa prawnego.

Pakiet obejmuje obok typowych czynności doradczych, również sporządzanie umów nietypowych, doradztwo procesowe i pozaprocesowe oraz sporządzanie opinii prawnych.

Pakiet obejmuje udzielanie bieżących porad prawnych telefonicznie, drogą elektroniczną oraz w spotkaniach bezpośrednich, w sprawach związanych z działalnością gospodarczą i prywatną Klienta.

Cena za pakiet standard – 600 zł. netto/miesięcznie

BIZNES

Adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim zapotrzebowaniu na obsługę prawną.

Pakiet obejmuje pełną ofertę doradztwa prawnego z wyłączeniem sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego oraz dokumentacji przetargowej.

Obsługa prawna w pakiecie Biznes świadczona jest przez indywidualnego doradcę e-Infolex.

Cena za pakiet biznes – 1000 zł. netto/miesięcznie

BIZNES PLUS

Skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim zapotrzebowaniu na usługi doradztwa prawnego.

Obejmuje pełen zakres świadczonych usług prawnych, włącznie z przeprowadzaniem comiesięcznych szkoleń personelu z zakresu obowiązującego prawa.

W ramach przyznanego limitu czasowego wykonywanych czynności, Klient może zlecić doradcy świadczenie usług poza siedzibą e-Infolex w odpowiednim wymiarze czasu.

Obsługa prawna świadczona jest Klientowi przez indywidualnego doradcę e-Infolex.

Istnieje możliwość delegowania doradcy do pracy na miejscu wskazanym przez Klienta.

Cena za pakiet biznes plus – 1500 zł. netto/miesięcznie

STANDARD DLA SAMORZĄDU

Stworzony został z uwzględnieniem specyfiki pracy w urzędach i innych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Obejmuje czynności z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

W szczególności proponujemy doradztwo w zakresie: spraw osobowych, motoryzacji i   transportu, pomocy społecznej, podatków i opłat lokalnych, spraw geodezyjno  – budowlanych oraz kultury, oświaty i sportu.

Pakiet obejmuje udzielanie bieżących porad prawnych telefonicznie, drogą elektroniczną oraz podczas spotkań bezpośrednich.

Cena za pakiet standard dla samorządu – 2000 zł. netto/miesięcznie

STANDARD PLUS DLA SAMORZĄDU

Skierowany jest do samorządu terytorialnego i  jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Obejmuje czynności z pełnego zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Pakiet zawiera obok typowych czynności doradczych sporządzanie opinii prawnych.

Obsługa prawna świadczona jest na rzecz Klienta przez indywidualnego doradcę e-Infolex.

W niniejszym pakiecie doradca może być delegowany do pracy na miejscu wskazanym przez Klienta.

Cena za pakiet standard plus dla samorządu – 3000 zł. netto/miesięcznie

OBSŁUGA PRAWNA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zapewniamy świadczenie pomocy prawnej w formie dyżurów pełnionych w swojej siedzibie przez 5 dni w tygodniu. Jednocześnie pracownicy szkół i placówek oświatowych korzystających z obsługi prawnej zyskują możliwość korzystania z nowoczesnego narzędzia szybkiej komunikacji i bieżącego uzyskiwania porady prawnej, w postaci platformy internetowej e-infolex. Przy pomocy platformy e-infolex dyrektor szkoły/placówki lub pracownik szkoły może w czasie rzeczywistym pracować na dokumencie wymagającym pomocy prawnej jednocześnie z prawnikiem Kancelarii, najpóźniej w terminie 2 dni od zgłoszenia zapytania za pomocą platformy.

Cena jednostkowa to abonament w wysokości 250 zł powiększony o 23% podatku VAT.

Kwota ta nie obejmuje kosztów i wynagrodzenia za obsługę prowadzonych spraw przed sądami, które będą rozliczane w oparciu o właściwe rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek za czynności adwokata/radcy prawnego.