Świadczymy usługę w zakresie doradztwa prawnego w procesie inwestycyjno-budowlanym (prawo budowlane i ochrony środowiska), oferując:

 • sporządzanie opinii i analiz dotyczących uwarunkowań planistycznych pod przyszłe inwestycje budowlane
 • reprezentowanie osób fizycznych i prawnych przed organami gminy w postępowaniu w sprawie zmiany bądź uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • pomoc prawną w przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • pełną obsługa przy przygotowywaniu i realizacji procesu inwestycyjnego, w tym sprawdzenie projektu budowlanego pod względem formalno-prawnym, a także pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień
  wsparcie prawne w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego przez inwestora
 • pełną obsługą przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji drogowych zarówno po stronie Inwestora jak i Wykonawcy
  opracowywanie projektów umów w procesie inwestycyjnym zgodnie z procedurami FIDIC
 • podziały, scalenia, rozgraniczenia i wywłaszczenia nieruchomości
 • sporządzanie opinii oraz reprezentowanie Klienta w sprawach związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody

UMOWY

e-infolex zajmuje się tworzeniem umów w każdej dziedzinie. Nasi doradcy  dokładając najwyższej staranności  przygotowują dla Państwa umowy, które skutecznie gwarantować będą ochronę Państwa interesów. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego z Klientów i jego oczekiwań. Nasze usługi świadczymy w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
W zakresie umów zapewniamy:
tworzenie umów od podstaw, uwzględniając z niuansami specyfikę działalności gospodarczej. Przepisy umowy tworzone są w taki sposób, aby w jak najlepszym stopniu chroniły interes naszego Klienta, przy jednoczesnej gwarancji możliwości ich wynegocjowania. Wyposażamy je w alternatywne zapisy, którymi Przedsiębiorca może się posługiwać zależnie od potencjalnego przebiegu negocjacji.

opiniowanie umów, poprzez dawanie jasnych i czytelnych wskazówek, które wzmocniłyby gwarancje procesowe Przedsiębiorcy jako strony. Udzielamy rekomendacji prawnych w zakresie zdatności umowy do podpisania. Oceniamy ryzyka i zagrożenia w realizacji umowy oraz prognozujemy skuteczność powództwa sądowego na podstawie umowy lub na obronę przed takim powództwem.

Prawo spółek

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie prawa spółek. Uzyskasz profesjonalne wsparcie w zakresie:

 • zagadnień prawno-majątkowych spółek osobowych i kapitałowych
 • nadzoru i audytu działalności spółek
 • zakładania, rozwiązywania i przekształcania spółek cywilnych (tworzenie i interpretacja umów)
 • zakładania, rozwiązywania i przekształcania spółek jawnych (tworzenie i interpretacja umów)
 • zakładania i rozwiązywania i przekształcania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych (tworzenie i interpretacja umów, reprezentacja i pomoc przy rejestracji)
 • zakładania i rozwiązywania i przekształcania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (tworzenie i interpretacja umów, reprezentacja i pomoc przy rejestracji)
 • problematyki funkcjonowania spółki partnerskiej
 • problematyki przekształcania przedsiębiorcy w spółkę
 • wszelkich czynności przed KRS

REJESTRACJA SPÓŁEK

Zakres czynności związanych z pomocą w rejestracji spółek obejmuje cały proces, od przygotowania dokumentów rejestrowych we właściwych organach administracji państwowej po otwarcie rachunków bankowych koniecznych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pomagamy w utworzeniu wszelkich rodzajów spółek handlowych i ich oddziałów, w tym:

 • spółek jawnych
 • spółek komandytowych
 • spółek komandytowo-akcyjnych
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółek akcyjnych
 • oddziałów spółek krajowych
 • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych.

Wszelkie czynności niezbędne do zarejestrowania spółki lub oddziału w Polsce wykonywane są przez nasz zespół specjalistów, mających doświadczenie w tego typu sprawach. Nad całością procedury stale czuwają nasi partnerzy prawni, którzy w razie potrzeby występują w procesie utworzenia spółki również w charakterze pełnomocników przed notariuszem, sądem czy też każdą inną instytucją.

Nasza pomoc polega w szczególności na:

 • przedstawieniu najbardziej dogodnej formy prowadzenia działalności w zależności od potrzeb danego Klienta
 • przygotowaniu procedury związanej z rejestracją wybranej spółki lub oddziału
 • przygotowaniu treści umowy wybranej spółki z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa
 • skompletowaniu lub przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do zarejestrowania spółki
 • przygotowaniu oraz złożeniu wniosków w sądzie rejestrowym, jak również w innych instytucjach zgodnie z właściwymi przepisami prawa
 • sporządzeniu pełnomocnictw w celu występowania w imieniu Klienta przed wszelkimi instytucjami

Ponadto pomagamy w dokonaniu wszystkich innych dodatkowych czynności związanych z procesem utworzenia spółki np. w otwarciu rachunków bankowych, ustaleniu dogodnych dla Klienta terminów u notariusza, czy w dokonaniu koniecznych tłumaczeń przysięgłych.

Prawo podatkowe

Świadczymy usługi doradcze w zakresie podatków. Specjalizujemy się, między innymi w sprawach:

 • standardowego, bieżącego doradztwa (oraz reprezentacji przed właściwymi organami skarbowymi i sądami administracyjnymi) podatkowego dotyczącego działalności gospodarczej,
 • przygotowania i opiniowania dokumentacji podatkowej,
 • pomocy w trakcie kontroli podatkowej,
 • pomocy w sprawach postępowań w przedmiocie nieujawnionych źródeł dochodów,
 • dotyczących podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych,
 • dotyczących podatku VAT,
 • dotyczących podatków od czynności cywilnoprawnych.

Prawo cywilne i handlowe

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie stosunków handlowych i gospodarczych, w tym:

 • analizę oraz tworzenie umów i statutów spółek
 • ochronę w sprawach z czynów nieuczciwej konkurencji
 • pomoc w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumenta