Prawo oświatowe należy do jednej z dziedzin prawa, w których najczęściej dochodzi do zmian regulacji prawnych. Jednocześnie problemem staje się stale rosnąca liczba przepisów, zarówno tych powszechnie obowiązujących, jak i wydawanych przez organy prowadzące szkołę, a niekiedy również ich interpretacja i stosowanie w praktyce. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom proponujemy Państwu Dyrektorom pomoc w sprawnym, a zarazem zgodnym z prawem, zarządzaniu Państwa szkołą/ placówką.

 

W ramach stałej współpracy oferujemy świadczenie pomocy prawnej, które polegać będzie na:

  • Konsultacjach i doradztwie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i aktów    wykonawczych do tych ustaw;
  • Udzielaniu porad oraz wyjaśnień z zakresu interpretacji i stosowania prawa, w szczególności oświatowego, postępowania administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych, ale także prawa i postępowania cywilnego;
  • Reprezentowaniu szkół i placówek oświatowych w postępowaniu sądowym, administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymiw sprawach objętych zakresem działania;
  • Przygotowywaniu pism procesowych;
  • Kontroli zawieranych przez szkoły i placówki oświatowe umów cywilnoprawnych pod kątem ich zgodności z prawem;
  • Przygotowywaniu projektów umów i aneksów zawieranych przez szkoły i placówki oświatowe;
  • Pomocy prawnej przy przygotowywaniu dokumentacji szkolnej wymaganej przez prawo, w tym aktów wewnętrznych, statutu szkoły lub placówki, a także potrzebnych regulaminów.
  • Pomocy prawnej w zakresie doradztwa dotyczącego zasad organizacji i funkcjonowania, a także procedur obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych,
  • Pomocy prawnej dotyczącej praw i obowiązków nauczyciela, a w szczególności: oceny pracy nauczyciela; wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli; awansu zawodowego nauczycieli; nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy nauczycieli; warunków pracy i wynagrodzenia nauczycieli; nagród i odznaczeń nauczycieli; uprawnień socjalnych i urlopów nauczycieli; dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli; odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
  • Pomocy prawnej przy prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi – uprawnień dla pracowników i obowiązków dla pracodawców wynikających z ustawy o związkach zawodowych.