OFERTA SZKOLEŃ SKIEROWANA DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zmiany ustawy Pzp oraz analiza implementacj dyrektyw drożonych w 2014 r. Geneza oraz skutki ostatniej nowelizacji Pzp, z dn. 29.08.2014 r., w praktyce oraz orzecznictwie sądowym.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI

Nowości Podatkowo-Finasowe w 2015 roku – stan obecny oraz planowane zmiany (podatki i opłaty lokalne w praktyce).

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

KADRY, PŁACE, PRAWO PRACY

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i umożliwia pogłębienie umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami kadrowo – płacowymi (w tym obsługa nowego PROGRAMU PŁATNIK). Szkolenie przewiduje praktyczną analizę przepisów prawa pracy, problematyki podatku dochodowego oraz węzłowych problemów ubezpieczeń społecznych.
Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Problemy stosowania przepisów KPA, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądowo-administracyjnego, dotyczącego zgodnego z prawem prowadzenia postępowania wyjaśniającego, wydawania decyzji oraz poprawnego uzasadniania rozstrzygnięć.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Szczegółowe zagadnienia procedur w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także lokalizacji drogi w trybie tzw. specustawy drogowej. Narzędzia kształtowania polityki przestrzennej w J.S.T.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

PRAWO BUDOWLANE

Orzecznictwo i praktyka sądowa w sprawach dotyczących zgłoszenia budowlanego oraz wydawania pozwoleń na budowę. Wadliwość i stwierdzenie nieważności decyzji regulowanych prawem budowlanym. Szczegółowe problemy remontu zabytków, budowy obiektów tymczasowych oraz przenoszenia i wygaszania decyzji.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

BUDOWA I REMONT DRÓG PUBLICZNYCH

Szczegółowe założenia procesu inwestycyjnego prowadzącego do budowy, rozbudowy i remontu drogi publicznej. Poprawność sporządzenia decyzji środowiskowej, wydania warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem problematyki zajęcia pasa drogi celem budowy kanałów technologicznych.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

USC I SPRAWY OBYWATELSKIE

Kierownik urzędu stanu cywilnego: jego rola i zadania po dn. 1 stycznia 2015.

Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie i zajęcie prawa jazdy, rejestracji pojazdów mechanicznych, zmiany imion i nazwisk, oraz pozostałych spraw obywatelskich.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

OCHRONA PRAW KONSUMENTA

Ochrona praw konsumenta po zmianach w przepisach po 23 czerwca 2014 roku

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Przekazywanie, rozliczenie i kontrola dotacji zadania publicznego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zasady, formy oraz programy współpracy j.s.t. z organizacjami pozarządowymi. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych, umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zasady udzielania i rozliczania pożyczek, gwarancji i poręczeń organizacjom pozarządowym.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 

Prezentacje i wystąpienia publiczne są aktywnością osób mających do czynienia z klientem. Celem prezentacji i wystąpienia publicznego jest zainteresowanie odbiorcy przedmiotem wystąpienia oraz skupienie uwagi słuchacza na owym przedmiocie. Szkolenie – prezentacje i wystąpienia publiczne – ma na celu nauczenie lub kształcenie umiejętności prezentacji i wystąpienia publicznego z użyciem środków technicznych (w tym wypadku prezentacji w Power Point). Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak ciekawie, profesjonalnie wzbudzić zainteresowanie i przyciągnąć uwagę audytorium oraz budować własną wiarygodność, panować nad stresem i odpowiednią mową ciała, radzić z trudnymi sytuacjami w trakcie prezentacji i wystąpień.
Adresatem szkolenia są osoby, które występują/przemawiają do dużego audytorium, prowadzą prezentacje przed klientami oraz ci, którzy chcą kształcić swoje umiejętności związane z tematyką szkolenia.
W szkoleniu wykorzystane zostaną różne formy aktywności jak: ćwiczenia indywidualne i w zespołach, dyskusje, prezentacje, testy psychologiczne, symulacje, casy study oraz wykład wsparty prezentacją w Power Point.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Konflikty wartości, a konflikty interesów – potrzeba rozróżniania i odmiennego postępowania. Konflikty interesów – podejście win/win i jego ograniczenia. Rola emocji w konfliktach, konstruktywna postawa wobec konfliktów. Asertywność w sytuacjach konfliktowych.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

ZARZĄDZANIE STRESEM I ZAPOBIEGANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Fakty i mity na temat stresu, trening konkretnych umiejętności elastycznego reagowania na różne stresujące sytuacje zawodowe i życiowe. Budowa własnego planu profilaktyki antystresowej i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

ZARZĄDZANIE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –PRAKTYCZNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU – OPŁATY „ŚMIECIOWE”

Gospodarowanie odpadami komunalnymi –praktyczne problemy funkcjonowania systemu – opłaty „śmieciowe” Celem szkolenia jest przedstawienie najbardziej aktualnych i „palących” problemów związanych z tworzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Po pierwszym okresie funkcjonowania systemu, przyszedł czas na weryfikację składanych deklaracji i prowadzenia postepowań zmierzających do wydawania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie szkolenia omówiona zostanie specyfika tych postępowań wraz z najistotniejszymi elementami organizacji i prowadzenia całego systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo, na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzono niekonstytucyjność części regulacji ustawowych. Przedmiotem szkolenia będzie również materia wpływu orzeczenia TK na kształt systemu w gminach, a takżeomówienie zmian planowanych do wprowadzenia w samej ustawie (obecny kształt systemu funkcjonować może jedynie przez 18 miesięcy od orzeczenia TK – Sejm uchwalił zamianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadzając m. in. algorytm liczenia wysokości opłaty). Obecne i nowe rozwiązania zostaną przeanalizowane w trakcie szkolenia.

Adresatami szkolenia są głównie urzędnicy urzędów gmin i miast zajmujący się problematyka utrzymania czystości i porządku w gminach. Szkolenie adresowane jest również do pracowników gminnych jednostek organizacyjnych (w tym również spółek komunalnych) organizujących i prowadzących system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach.
W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają prezentację, wzory pism procesowych (decyzje, postanowienia, wezwania wydawane w sprawach z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych)

 

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem, aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  • szkolenie trwa 1 dzień (5h);
  • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników nie może przekroczyć 20 osób
  • w programie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa

Opcjonalnie:
Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w pobliskim hotelu*** uczestników szkolenia.
Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (085)72 22 501, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: szkolenia@e-infolex.pl.pl

 

Koszty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa 1 osoby: 360 zł +23% Vat (442,80 zł)
PROMOCJA!
W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z jednej instytucji cena wynosi 30 zł /os. mniej*

* do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w całości ze środków publicznych.

cena zawiera:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały dydaktyczne (materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych)
  • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, teczka)
  • CERTYFIKAT potwierdzający ukończenie szkolenia
  • Za pomocą czatu oraz FORUM zapewniamy kontakt między uczestnikami szkoleń, a ekspertami z poszczególnych zagadnień tematycznych
  • oraz serwisy kawowe  (nie obejmuje noclegu).

 

Zgłoszenie

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez e-Infolex Sp.zo.o. należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf Pobierz formularz w formacie .pdf lub word Pobierz formularz w formacie .doc a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (0857222 501) lub mailem (szkolenia@e-infolex.pl).

Na trzy dni przed terminem spotkania potwierdzamy Państwa uczestnictwo faxem lub mailem i jednocześnie poinformujemy o dokładnym miejscu szkolenia.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie mailem lub faksem nie później niż na 3 dni przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule temat szkolenia i datę.

 

Kontakt

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

 

tel/fax: (085) 72 22 501
szkolenia@e-infolex.pl
www.e-Infolex.pl

 

SZKOLENIA | KONFERENCJE
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
e-Infolex.pl Sp.zo.o.

ul. Żurawia 71 lok.2.47;2.48
15-540 Białystok